يادداشتهايی از کانادا

من می‌گم اَنِف تو نگو اَنِف (بعدي) » صفحه اصلي « (قبلي) نوبت عاشقی
 
Friday, December 09, 2005

- ما فقط مكلف به انجام وظيفه هستيم نه مکلف به گرفتن نتيجه.

- ما مکلف به گرفتن نتيجه هستيم.


کداميک در دنيای امروزی باعث پيشرفت ميشود؟


از: UN

وظيقه تلاش براي دستيابي به يك هدف يا نتيجه به روش تعيين شدست.

هر كسي بنظر خودش قبل از قبول وظيفه ازهدف و نتيجه مورد انتظا روابزار و روش رسيدن به اون هدف مطلعه. بعد از قبول وظيفه هم مكلف به تلاش تا گرفتن نتيجه ست. از نظر خودش هم داره باعث پيشرفت دنيا ميشه.

واقعا چه جوابي انتظار داري بشنوي.


از: دیونه

ما مكلف به هيچ چيزي نيستسم!
چرا اذيت ميكني خوش تيپ؟