يادداشتهايی از کانادا

ادب مرد به ز دولت اوست (بعدي) » صفحه اصلي « (قبلي) آن روز که سميه گريه کرد
 
Monday, August 15, 2005

درجه خلوصی بالا و دمای ذوبی پائين


از: سلمان

ظرفيت گرمايي ويژه خيلي ويژه -