يادداشتهايی از کانادا

متالورژی وزارت (بعدي) » صفحه اصلي « (قبلي) پارادوكس
 
Monday, August 08, 2005

- شکی نیست که آلمان و ژاپن دو مغلوب اصلی جنگ جهانی بودند. پس از جنگ آنچه مانده بود مردمانی بود فقیر و مجروح با کشورهائی مخروب و محدود. رژه هر روزه فاتحین در جای جای سرزمینشان و بغضی فروداده. ولی چه زود تاج غرور بر سر نهادند. هلموت کهل دو شستش را در بغل‌گاه‌های جلیقه‌اش کرد، سینه جلو داد و گفت: آنچه هیتلر با زور نتوانست بکند ما با روشی دیگر انجام دادیم. قصه ژاپن که دیگر نقل بقال و چغال و خانم‌باجی‌ها هم شده. رمز موفقیتشان چه بوده؟ خیلی ساده و راحت، بلافاصله پس از جنگ انتخاباتی ترتیب دادند، چهار پنج سال صبر کردند و کشوری آباد و خرم را تحویل گرفتند، همین و فقط همین. تلخندم را می‌بینید؟

- وطن کی ساخته بوده که حال می‌خواهیم دوباره آنرا بسازیم؟ غرور كاذب را از هنر نگیریم که کارش مستوری است. رنگ سفید می‌زند بر کرباسی پوسیده و سیاه. نقاب می‌زند بر چهره کریه فرهنگی بیمار. به چه می‌خواهیم برگردیم؟ از شاهان کیانی و هخامنشی نگوئیم که حتی تاریخش را دیگران برایمان نوشتند و همین اواخر خواندیمش. آنقدر از آنها تهی شده بودیم که حتی آثار مشهود و ملموسشان را به افسانه‌ها و اسطوره‌ها نسبت دادیم و گفتیمش تخت جمشید، نقش رستم. جمشید، همان شاه افسانه‌ای که هر چه بود هخامنشی نبود. ارمغان گرفته‌ایم آنچه را به آن مغروریم. توگوئی قرنها پیش هجر کرده بود آن ژن زایا از این دیار تا آباد کند دیار دیگری را. و ما را نسب رسید به زنی فاحشه از شهر بخارا، نه سفالینه‌ای از خاک سیلک.

- مضمهل شدیم از پس هر شکستی. نگاه به عقب کردیم و راه گم کردیم. برای یك ژاپنی، شکست، افتادن گل سوسن بر خاک است، بر می‌خیزد، زانو می‌تكاند و دوباره راه می‌رود. بحث دولت و حکومت نیست، باید آلمانی بود تا آلمان را ساخت، مابقی منتج است.

سمیه عزیز، صبر كرده بودم تا تب انتخابات فروکش کند تا برایت بگویم كه نتیجه این انتخابات چشمان مرا بازتر كرد ولی مهر تائیدی نیز داشت، مكرر. امیدوارم همیشه خندان باشی.


از: شيرين

.......
نسبم شايد به زني فاحشه در شهر بخارا برسد...
به سفالينه اي از خاك سيلك....
شعر صداي پاي اب : سهراب سپهري
زيبا نوشتيد. دچار بي تفاوتي بدي شدم. اميدوارم گذرا باشه چون پر از انرژي منفيه.


از: سلمان

خانه از پايبست ويران است خواجه در .............


I fully agree with the comment that you have


از: داريوش

بسيار زيبا و تامل برانگيز.
متن مرا ياد آثار مرحوم علي حاتمي انداخت. مطالعه ام كم نيست ولي داستان زن فا... چيست؟ از راهنماييتان پيشاپيش سپاسگزارم.
پس شما هم معتقيد كه از ماست كه برماست.
باز هم متشكرم.


از: من

كاش بجاي غيرت ايراني همت ژاپني داشتيم


از: كتبالو

جمله ي سميه گويا و زيبا بود. دولت و حكومت خوب نشان كشور آباد است نه دليل آباداني. حكومت هميشه ريشه هاي بسيار قوي در نظام اجتماعي دارد و برخاسته از عامه ي مردم است. جمله ي سميه بسيار گويا و زيبا بود و كمابيش از دلايل من براي شركت در يك انتخابات نه چندان آزاد‘ و دال بر اين حقيقت كه هر ملتي بايد قبل از هر چيز انديشيدن را بياموزد.


از: سميه

اين نوشته خيلي به دلم نشست. كلمه به كلمه اش را بلعيدم. اين انتخابات مرا هم خيلي بينا كرد. آن قدر كه بفهمم كه دولت و حكومت خوب symptom كشور آباد است، نه دليل آباداني. هميشه خندان باشيم، از آن چه كه مي آموزيم:)