يادداشتهايی از کانادا

شراب کهنه (بعدي) » صفحه اصلي « (قبلي) خياط و کوزه
 
Wednesday, July 13, 2005

مرام، مسلک، عقيده، آئين، حزب، جنبش، دسته، گروه .......... براي زندگي بهتر و رفع نيازها بوجود آمده و مي‌آيند. ايجاد شده‌اند تا به بشريت کمک کنند و سرويسي را به او ارائه دهند. خادم هستند نه مخدوم. جان بر سر آنها نهادن نقض غرض است.


از: Mo

پس تکلیف "شهادت افتخار ماست" چی میشه بعد از ۲۷ سال؟!