يادداشتهايی از کانادا

اشتياق (بعدي) » صفحه اصلي « (قبلي) چكِ سفيد امضاء شده
 
Friday, June 24, 2005

البته واضح و مبرهن است و بر هيچکس پوشيده نيست که همه ما بايد کشور خود را دوست بداريم و سعي کنيم تا آنرا آباد کنيم و فردي مفيد براي آن باشيم.
کشور ما ايران، کشور بزرگي است. خيلي بزرگ است. خيلي خيلي بزرگ است. بزرگتر از خانه من، کوچه تو، دانشگاه او و شهر ما.


از: ghalandar

سلام و درود به شما...اين روحيه حماسي و ايران دوستانه را واقعا هر كس سزاوار نيست جز محرمان دل و ديده....موفق باشيد......يا حق