يادداشتهايی از کانادا

ما گل‌هاي خندانيم (بعدي) » صفحه اصلي « (قبلي) Election
 
Wednesday, June 22, 2005

- عقرب و نيش مار غاشيه قبول، ولي ايشان هم نيازمند حمايت است تا بتواند عرصه را مال‌خود كند.

- نياز براي بسته نشدن همه روزنه‌ها قبول، ولي حداقل براتي به نصف مبلغ داده شده از ايشان بگيريم.

- با سخناني كه ايشان در دانشگاه تهران گفت، بعيد مي‌دانم كارهائي اصولي در ايجاد فضاي باز سياسي و توسعه دمكراسي انجام دهد. حداكثر توزيع مرغ و موبايل خواهد بود و نشرياتي نظير گل آقاي سالهاي دور و آتش‌بازي در چهارشنبه سوري.

- حداقل در واژه از ايشان قول‌هائي بگيريم تا خود را به هيچ و تنها از ترس لولو نفروخته باشيم. در انتخابات قبلي نظر پايتخت‌نشينان و اليت جامعه نسبت به ايشان روشن شد و اگر اينبار نيز راي نياورد در باسكول ملي هم معلوم مي‌شود. خلاصه اگه پيروز نشه وضعش بهتر از ملت نخواهد بود.