يادداشتهايی از کانادا

موج سواري (بعدي) » صفحه اصلي « (قبلي) Escape from ordinary
 
Wednesday, June 08, 2005

تيم ملي فوتبال ايران بدون نياز به در كار بودن "ابر و باد و مه و خورشيد و فلك" و با استواري و شايستگي كامل، جواز ورود به جام جهاني رو دريافت كرد. دم همگي‌شون بخصوص آقاي ايوانكوويچ گرم، كه لبخند شادي روي لبهاي مردم ايران آوردند.