يادداشتهايی از کانادا

Escape from ordinary (بعدي) » صفحه اصلي « (قبلي) ملکه سبا
 
Wednesday, May 25, 2005

فکر نمي‌کنم اصلاح‌طلبان آنقدر کم‌هوش باشند که ندانند بحران مشروعيت نظام گريبان خودشان را نيز خواهد گرفت. نتيجه‌گيري با شما