يادداشتهايی از کانادا

شمارش معکوس (بعدي) » صفحه اصلي « (قبلي) بد - جنس
 
Friday, September 19, 2003

گاهي يه شعر يا آهنگ ميتونه براي هميشه تازه بمونه و آدم هيچوقت از شنيدنش سير نشه.
سالها پيش يکي از اونا رو ترجمه کردم. اميدوارم خوشتون بياد.
خودتون خوب ميدونيد که اين شعر و آهنگ از کيه. مگه نه؟

تصور کن بهشتي نباشد
امتحان کني ساده است
نه دوزخي زير پاي ما
بالا سرمان فقط آسمان

تصور کن همه انسانها
براي امروز زندگي کنند ...

تصور کن مرزي نباشد
شدنش سخت نيست
چيزي نباشد تا برايش کشت يا مرد
و هيچ آئيني هم

تصور کن همه انسانها
در صلح زندگي کنند ...

شايد مرا خيالباف انگاري
اما اين روياي تنها من نيست
اميدوارم روزي به ما بپيوندي
و جهان زندگي واحدي داشته باشد

تصور کن ثروتي نباشد
نميدانم ميتواني
نيازي نباشد تا حرص و ولعي برايش باشد
برادري ابناي بشر

تصور کن همه انسانها
همه دنيا را شريک شوند ...

شايد مرا خيالباف انگاري
اما اين روياي تنها من نيست
اميدوارم روزي به ما بپيوندي
و جهان زندگي واحدي داشته باشد

بشنويد


(Imagine by John Lennon)

Imagine there's no Heaven
It's easy if you try
No Hell below us
Above us only sky.

Imagine all the people
Living for today ...

Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too

Imagine all the people
Living life in peace ...

You may say I am a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one.

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man

Imagine all the people
Sharing all the world ...

You may say I am a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one


از: محسن

نشنيده بودم . خيلي خوشم اومد. دمت گرم.