يادداشتهايی از کانادا

سرود ملي کانادا (بعدي) » صفحه اصلي « (قبلي) فريدا
 
Thursday, September 11, 2003

آن مرد آمد.
او از افغانستان آمد.
افغانستان همسايه ايران است.
ايران و افغانستان يک کشور بوده‌اند.
مردم ايران و افغانستان به يک خط مينويسند.
زبان رسمي افغانستان فارسي دري است.
مردم ايران و افغانستان مسلمان هستند.
مردم ايران و افغانستان فرهنگ مشترکي دارند.
مردم افغانستان فقير و بدبخت هستند.
آنها به کمک نياز دارند.
بيشتر مردم ايران افغاني‌ها را دوست ندارند.

آن مرد آمد.
او از ايران آمد.
ايران همسايه کانادا نيست.
خط و زبان مردم کانادا فارسي نيست.
مردم کانادا مسلمان نيستند.
مردم ايران و کانادا فرهنگ مشترکي ندارند.
آن مرد ناراحت است.
او ميگويد چرا يکنفر به من کمي چپ‌چپ نگاه کرد.


از: هموطن

بايد ديد ريشه اين نفرت در كجا خوابيده و چرا اينقدر عميقه. آيابيشتر مردم ايران پاكستانيها يا تركها يا روسها رو هم دوست ندارند. چرا نفرت به افغانيها بيشتره؟ آيا اين نفرت به تمام افغانيهاست يا فقط افغانيهاي مقيم ايران و اگر به آنهايي كه مقيم در ايران هستند, چرا؟ چرا بيشتر مردم همين كانادا سياه پوستان كشورشون رو دوست ندارند؟ چرا فلسطيني از اسراييلي متنفره؟


از: فرشته

حتمآ شنيده ايد كه:چهل درويش برگليمي بخسبند اما دو پادشاه در اقليمي نگنجند......شايد كه ما خيلي خودخواهيم
جالب مينويسيد . موفق باشيد


از: محسن

آن مرد آمد، آن زن آمد، آن بچه آمد، آنها از افغانستان آمدند، آنها گرسنه آمدند. آنها با فقر آمدند. سه شنبه موفق شدم 5 عصر فيلم سميرا مخملباف رو ببينم. خيلي غم انگيز بود :-(


بيشتر مردم ايران افغاني‌ها را دوست ندارند. آيا بيشتر مردم كانادا هم ايرانيها را دوست ندارند؟ آيا بيشتر مردم ايران كاناداييها را دوست دارند؟


توپ بود و زدي تو گل