يادداشتهايی از کانادا

چرا از کانادا؟ (بعدي) » صفحه اصلي
 
Monday, September 01, 2003

مي‌نويسم تا انديشه‌هاي پراکنده‌ام را سامان دهم
مي‌نويسم تا فراموش نکنم
مي‌نويسم تا فراموش نشوم
مي‌نويسم تا بياموزم
مي‌نويسم تا آموخته‌هايم را با ديگران قسمت کنم
مي‌نويسم تا حس بهتري پيدا کنم
...